AFA Escola Mare de Déu del Coll

Estatuts

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS AMIPA

Benvolgudes famílies,

Un dels punts de l’ordre del dia de l’Assemblea General del divendres 8 de novembre de 2019, va ser l’aprovació dels estatuts de la nostra associació.

A continuació teniu els enllaços per descarregar i imprimir, si ho desitgeu, els documents presentats. La versió que va ser aprovada per majoria va ser la versioB.

Estatuts Amipa versioA

Estatuts Amipa versioB

————————————————- 

ESTATUTS (ANTICS)

DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE

L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL COLL (BARCELONA)

 

TÍTOL I. ASPECTES GENERALS

Capítol I. Denominació, fins, domicili i àmbit

Article 1

 1. L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES ESCOLA MARE DE DÉU DEL COLL es constituïda a l’empara dels articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola, i es regula per aquests estatuts, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. De forma abreujada es podran utilitzar les sigles “AMYPA” ,per nomenar aquesta associació.
 2. L’Associació no té ànim de lucre i es constitueix amb caràcter indefinit.

Article 2

Els fins de l’Associació són:

 1. Col·laborar amb l’entitat titular de l’escola, amb el professorat i demés personal, en les activitats del centre i en la formació integral de l’alumnat, d’acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa.
 2. Fomentar la participació dels pares, mares i tutors en la comunitat educativa del centre, i també en altres òrgans de participació, per ajudar a aconseguir la major qualitat de l’ensenyament per als seus fills i filles, així com també una formació i educació global inspirada en els caràcters propis del centre. Fomentant els valors humans, de la tolerància, de la societat, de la democràcia, de la millora de la salut pública i personal i del medi ambient, i del respecte a les normes de convivència de la nostra societat.
 3. Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares.
 4. Col·laborar en les activitats educatives del centre, escoltar i informar el consell escolar pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials i de serveis que es puguin realitzar.
 5. Assistir als pares, mares, o tutors en tot allò que concerneixi l’educació dels seus propis fills, filles o pupils i promoure la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’escola i del seu professorat.
 6. Promoure l’acció solidària entre les pròpies persones associades i en benefici dels seus fills i filles, mitjançant suport humà i econòmic en programes i activitats escolars.
 7. Promoure la representació i la participació dels pares i mares de l’alumnat en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació, i assistir els pares i mares de l’alumnat en l’exercici del seus drets.
 8. Informar els integrants de l’associació de les activitats i assumptes  d’aquesta i de les que decideix el centre, impulsant al màxim els drets i el compliment dels deures dels seus associats.
 9. Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables.
 10. Promoure trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor.

Article 3

 1. El domicili de l’Associació s’estableix a BARCELONA i radica al carrer Tirso 51-53, 08023.
 2. L’àmbit principal d’activitats de l’Associació se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol I. Persones membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

 1. Podran ser membres de l’Associació els pares i mares que tinguin la pàtria potestat o els tutors o tutores legals dels o de les alumnes matriculades al centre que manifestin llur voluntat per a integrar-se.
 2. L’admissió dels socis i de les sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acordarà prèvia acreditació de la condició de pare o mare o tutor o tutora legal d’un/a o més alumnes del centre.

Article 5

Són drets de les persones membres de l’Associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals.
 2. Elegir o ésser elegides per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que en cada cas se’ls confereixi.
 4. Intervenir en el govern, les gestions, els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i ala Junta Directivatot allò que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o de les persones mandatàries de l’Associació.
 7. Ésser escoltades prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries i recórrer les resolucions en aquesta matèria davant l’Assemblea General.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Tenir un exemplar dels Estatuts i, si existeix, del Reglament de Règim Interior.
 12. Consultar els llibres i documents de l’associació, en presència del secretari/ària i/o tresorer/a.

Article 6

Són deures de les persones membres de l’Associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i reglamentàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7

Són motius per causar baixa de l’Associació:

 1. La renúncia voluntària del soci o sòcia, decisió que haurà de comunicar per escrit ala JuntaDirectiva.
 2. No satisfer les quotes establertes, si així ho decideix la Junta Directiva.
 3. No complir les obligacions estatutàries o reglamentàries.
 4. Fer ús de l’Associació o de la condició de soci o sòcia amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l’entitat.
 5. La pèrdua de la condició de pare o mare, de la pàtria potestat o de la representació legal de l’alumne o alumna.
 6. La resolució de l’expedient disciplinari incoat a l’efecte.

TITOL II. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS

 Capítol II. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’associació i està formada, en igualtat de dret i deures, per dret propi irrenunciable, per tots els socis de ple dret.
 2. Les persones membres de l’Associació, reunides en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Totes les persones membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi les absents, les qui en discrepen i les presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

1. L’Assemblea General té les facultats següents:

 • Aprovar, si s’escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
 • Elegir i separar les persones membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
 • Modificar els estatuts.
 • Aprovar el pressupost anual per al curs escolar següent i la liquidació dels comptes corresponents al curs escolar anterior. Establir i aprovar les quotes ordinàries, i les derrames extraordinàries, a pagar pels associats.
 • Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
 • Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 • Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 • Aprovar el reglament de règim interior o d’altres reglaments que es considerin adients per al normal desenvolupament de les activitats de l’Associació, i les seves modificacions
 • Acordar o ratificar la baixa disciplinària, amb incoació d’un expedient previ, dels associats i les associades.
 • Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 • Acordar l’establiment d’accions judicials per responsabilitat contra les persones membres de la Junta Directiva pels danys que puguin causar a l’Associació per l’incompliment de la llei, dels estatuts o per actes i/o omissions negligents.
 • Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

2. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i juny, ambdós inclusivament
 2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient. També ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats o associades no inferior al 10%; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant un escrit que contindrà, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar 15 dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada associat o associada.
 3. La convocatòria podrà fer-se també, en el mateix termini, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic. A aquests efectes, l’Associació ha de disposar d’una relació actualitzada on figuri el domicili i l’adreça electrònica dels associats i associades.
 4. La presidència de l’Assemblea General correspon a la presidència de l’Associació. En la seva absència, és substituïda, successivament, per la Vice-presidència de l’Associació o el o la vocal de més edat de la Junta Directiva.
 5. La secretaria de l’Assemblea General correspon a la secretaria de la Junta Directiva de l’Associació.
 6. La secretària de l’Assemblea redacta l’acta de cada reunió, que han de signar aquest mateix òrgan i la presidència. L’acta contindrà la llista de les persones assistents, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, i, si s’han realitzat votacions, el seu resultat numèric.
 7. Al començament de cada Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. De tota manera, cinc dies abans de l’Assemblea l’acta i qualsevol altra documentació ha de romandre a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Amb caràcter previ a la convocatòria, un mínim del 10% dels associats o associades pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. També si l’Assemblea ja ha estat convocada, sempre que aquest mínim d’associats o associades ho faci dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella.
 3. L’Assemblea general no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea general.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, es podrà exercir el dret de vot per delegació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Les votacions es fan, de manera general, a mà alçada. Caldrà fer-les per escrit i en secret si així ho demanen el 10% dels presents i, en tot cas, si es tracta d’assumptes contemplats a l’apartat i) de l’article 9.1 d’aquests estatuts.
 4. Per adoptar acords sobre els aspectes contemplats als apartats b), c), e) f) i i) de l’article 9.1 d’aquests estatuts, cal un nombre de vots favorable a la proposta equivalent a les dues terceres parts de les persones assistents.
 5. Els acords adoptats seran executius des del moment en que s’aproven, llevat que del seu contingut se’n desprengui una altra cosa o que s’hagin d’inscriure en el Registre d’associacions. En aquest darrer supòsit, seran executius des del moment en que es registrin.
 6. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i de les sòcies,  dels seus domicilis, telèfons i adreces del correu electrònic, certificada pel secretari o secretària amb el vist-i-plau del president o presidenta, i sempre que els socis i les sòcies ho autoritzin expressament.
 7. A les reunions de les Assemblees generals, ordinàries i extraordinàries, hi podran assistir, amb veu i sense vot, la representació de la Titularitat del centre i el/la seu/seva director/a.

Capítol II. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació i és composta per la Presidència, la Vice-presidència, la Secretaria, el Tresorer o la Tresorera i els o les vocals.
 2. Els càrrecs de la Junta Directiva han de ser exercits per persones diferents.
 3. L’elecció de les persones membres de la Junta Directiva, que han de ser associades, es fa per majoria simple de les persones associades assistents o vàlidament representants en l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari o secretària sortint, amb el vist-i-plau de la Presidència sortint, i s’han de comunicar al Registre d’associacions.
 5. Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
 6. L’exercici del càrrec s’ha de dur a terme amb la diligència d’una bona administració, d’acord amb la llei i aquests estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’Associació, actuant sempre en benefici d’aquesta.
 7. L’exercici del càrrec comporta l’obligació de guardar secret de les informacions relatives a l’Associació, fins i tot desprès d’haver cessat en el mateix.

Article 15

 1. Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen llurs càrrecs per un termini màxim de 5 anys. A l’Assemblea General es renovaran els càrrecs de la junta consultant amb els vots dels assistents a l’Assemblea, sense perjudici de la seva reelecció i del que contempla l’apartat següent.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir per:
  1. Renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit a la Junta Directiva en el qual se n’exposin els motius.
  2. Mort o declaració d’absència.
  3. Malaltia, incapacitat o inhabilitació per a l’exercici del càrrec.
  4. Baixa com a membre de l’Associació
  5. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableixi l’article 13.4 d’aquests estatuts.
  6. L’absència injustificada a més de tres reunions consecutives o cinc alternes de la Junta Directiva.

En aquests supòsits, el membre cessat serà substituït per la persona designada per la Junta Directiva, i ocuparà aquest càrrec fins a la celebració de la propera Assemblea.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1.  Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconeguila Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 4. Proposar a l’Assemblea la defensa de l’establiment de les quotes que les persones membres de l’Associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar les persones empleades que l’Associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar les persones vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 12. subvencions o altres ajuts
 13. l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de col·laboració ciutadana.
 14. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició de fons es determina a l’article 28.
 15. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts o els reglaments i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 16. Resoldre els expedients disciplinaris incoats contra els socis o sòcies, i presentar-los per a la seva ratificació a l’Assemblea General.
 17. Elaborar el reglament de règim interior, disciplinari o de qualsevol altra índole adients per al normal desenvolupament de l’activitat de l’Associació, i sotmetre’ls a l’aprovació de l’Assemblea.
 18. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi esta delegada expressament

Article 17

 1. La JuntaDirectiva, convocada prèviament per la Presidència o per l’òrgan que la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin i que en cap cas no pot ser inferior a un cop per trimestre
 2. També s’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el seu president o presidenta o bé si ho sol·licita un 30% de les persones membres que la componen.
 3. A les reunions de la Junta Directiva, ordinàries i extraordinàries, hi podran assistir, amb veu i sense vot, la representació de la Titularitat del centre i el/la seu/seva director/a.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb una antelació mínima de 15 dies per a les juntes ordinàries i de 3 dies per a les extraordinàries i existeix un quòrum d’un terç dels/de les seus/seves components.
 2. Les persones membres de la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, se’n poden excusar. L’assistència de la Presidència o de la Secretaria o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots de les persones assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços de les seves persones membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum una o diverses persones mandatàries per a exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin d’ésser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 20

 1. Els acords dela JuntaDirectivas’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari o secretària i el president o presidenta. En iniciar-se cada reunió dela JuntaDirectiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
 2. Els acords adoptats seran executius des del moment en que s’aproven, llevat que del seu contingut se’n desprengui una altra cosa o que s’hagin de confirmar per l’Assemblea General.

 Capítol III. La presidència i la vice-presidència

Article 21

Són pròpies de la presidència les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari o secretària de l’Associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals i que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

La Presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per la Vice-presidència o per la Vocalia de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol IV.  La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer o la tresorera tenen com a funció:

 1. Custodiar i controlar els recursos de l’Associació.
 2. Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 3. Portar un llibre de caixa.
 4. Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 5. Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel President o per la Presidenta.
 6. Ingressar el sobrant en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

Article 23

Són funcions de la Secretaria

 1. Custodiar la documentació de l’Associació.
 2. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 3. Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
 4. Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Capítol I. El règim econòmic

Article 24

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 25

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de

 1. Les quotes que per als seus o seves membres fixa l’Assemblea General.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o els llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 26

 1. Totes les persones membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
 2. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrès, quotes periòdiques –que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres o altra periodicitat, d’acord amb el que disposi la Junta Directiva – i quotes extraordinàries.

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar, període comprés entre l’1 de setembre d’un any i tancament el 31 d’agost de l’any següent, data aquesta en que resta tancat.

Article 28

 1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o estalvi, hi ha de figurar les signatures del president o presidenta, el tresorer o tresorera i el secretari o secretària.
 2. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del president o presidenta o bé la del secretari o secretària i l’altre la del tresorer o tresorera.

TÍTOL IV. RÈGIM DISCIPLINARI

 Capítol I. Regim disciplinari

Article 29

 1.  La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis o sòcies que incompleixen les seves obligacions.
 2. Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació verbal o escrita fins a l’expulsió de l’Associació, d’acord amb el que s’estableixi al reglament de règim interior.
 3. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, qui en un període màxim de quinze dies tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la presumpta persona infractora. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per les tres quartes parts de les persones components de la Junta Directiva l’adopta aquest òrgan de govern dins d’un termini màxim de quinze dies comptadors a partir de la data de la proposta de resolució, i serà presentada a l’Assemblea General per a la seva ratificació.
 4. Els socis o sòcies sancionats que no estiguin d’acord amb la resolució adoptada, la podran recórrer davant l’Assemblea General següent, que les confirmarà, modificarà o bé acordarà les oportunes resolucions d’arxiu.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

 Capítol I. La dissolució

Article 30

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Les persones membres de l’Associació estan exemptes de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que elles mateixes hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament al centre docent en el sí del qual en funcioni l’Associació.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a la comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona,  19 d’ Octubre  de  2012

La Presidenta                                                                                                        La secretària

Mª Carmen Fernández Sánchez                                                                        Rocío Jiménez Bretones